ATS Automaten Totaal Service

AFSPRAKEN bij leveringen

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
Op al onze verkopen en leveringen zijn onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij door ons schriftelijk anders is overeengekomen. Op een transactie zijn afwijkende voorwaarden van onze afnemers slechts van toepassing, indien wij de werking daarvan schriftelijk hebben erkend.
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden op enig moment geheel of ten dele nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Voor wat betreft de nietige en/of vernietigde bepalingen treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING
Offertes geschieden geheel vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende twee maanden na het uitbrengen ervan. Aan offertes kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de order door ons. Voor zover geen orderbevestiging is uitgeschreven, geldt de factuur als orderbevestiging. Indien onze afnemers anders dan schriftelijk (mail) een levering aan ons opdragen, dragen zij het risico, indien omtrent de aard, omvang en tijdstip van de levering misverstanden zijn ontstaan.
Door vertegenwoordigers en/of anderen (tussen)personen voor ons aangenomen orders of namens ons gedane toezeggingen, zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke (mail) bevestiging door ons.
3. PRIJZEN
Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en voor zover niet anders vermeld berekend in Euro. Wij hebben het recht kosten of prijsverhogingen, die voor de uitvoering van een verstrekte opdracht mochten ontstaan, in de prijzen aan onze afnemers door te berekenen. Onder de hier bedoelde kosten en prijsverhogingen worden ondermeer verstaan; verhoging van grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, vervoerskosten, invoerrechten en andere belastingen alsmede veranderingen in de wisselkoers van de Euro tegenover buitenlandse valuta. Ontbinding is echter alleen mogelijk indien de prijs meer dan 5% afwijkt.
4. LEVERTIJDEN
Door ons opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en gaan pas in, nadat wij alle voor de uitvoering van de order door onze afnemers te verstrekken gegevens en bescheiden hebben ontvangen. In gevallen dat de levering niet, niet geheel en/of niet tijdig plaatsvindt als gevolg van ons niet toe te rekenen omstandigheden, onverschillig of deze zich bij ons of bij onze leveranciers voordoen, zoals mobilisatie, oorlog, oproer, staking, in/uitvoer- en transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen e.d., hebben wij het recht, dit geheel of gedeeltelijk, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze te ontbinden. Onze afnemers hebben in geen geval, ook niet zoals bedoeld in het vorige lid, aanspraak op schadevergoeding ter zake van het geheel of gedeeltelijk opschorten, dan wel het uitblijven van de levering.
5. TRANSPORT EN AFLEVERING
Aflevering geschiedt op de daartoe overeengekomen plaats of als deze niet is overeengekomen, aan het ons bekende adres van onze afnemers. De kosten van vervoer en aflevering worden door ons aan onze afnemers in rekening gebracht en zijn niet in onze prijzen verdisconteerd. De zaken worden door ons niet verzekerd. De zaken zijn voor rekening en risico van onze afnemers na inlading in het vervoermiddel af fabriek respectievelijk af magazijn. Indien de verzending of de aflevering op wens van onze afnemers wordt uitgesteld, gaat in beide gevallen van de dag waarop door ons is meegedeeld, dat de aflevering voor verzending gereed is, het risico op onze afnemers over. Het bepaalde in de vorige zinnen geldt ook, indien onze afnemers op goede gronden niet-correcte uitvoering van de opdracht kunnen aantonen.
6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Afgeleverde zaken blijven ons eigendom totdat onze afnemers hun verplichtingen uit c.q. in verband met de overeenkomst volledig zijn nagekomen. Indien wij naast de in de voorgaande regel bedoelde vordering nog andere vorderingen op afnemer hebben, wordt het geleverde pas eigendom van afnemer na algehele betaling van alle openstaande vorderingen van ons op afnemer. Het is onze afnemers toegestaan om aan ons in eigendom verbleven zaken te vervreemden indien dit geschiedt in hun normale bedrijfsuitoefening. Aldus vervreemden doch niet in handen van de verkrijger gekomen zaken blijven echter onder het eigendomsvoorbehoud vallen. Onze afnemers zijn niet gerechtigd tot enige andere beschikking over aan ons in eigendom verbleven zaken, met name niet tot verpanding.
Indien een derde aan ons eigendom verbleven zaken in beslag doet nemen, zal ons daarvan door de afnemers onverwijld mededeling worden gedaan. Kosten die ter bewaring van onze rechten in verband met de beslaglegging moeten worden gemaakt, komen ten laste van onze afnemers.
7. BETALING
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zonder onze schriftelijke toestemming is door onze afnemers een beroep op korting of verrekening niet mogelijk. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn onze afnemers, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Indien onze afnemers in verzuim komen, zijn alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar en zijn zij de wettelijk vastgestelde vertragingsrente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de dag van verzuim tot aan die van gehele voldoening. Ingeval van niet/niet-tijdige betaling, of indien wij genoodzaakt zijn incasso maatregelen te nemen, zullen de incassokosten, zowel de buitengerechtelijke kosten exclusief omzetbelasting gesteld worden op minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,-- exclusief omzetbelasting, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen, dat wij in (die) kosten zijn vervallen. Klachten over de factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk (mail) aan ons worden gemeld; anders geldt de factuur als goedgekeurd.
Onze eventuele saldovordering is dadelijk en in zijn geheel opeisbaar, indien onze afnemers de overeengekomen betalingscondities niet correct nakomen, surseance van betaling aanvragen, failliet worden verklaard, hun crediteuren een betalingsregeling verzoeken of hun betaling staken. Indien wij onze verplichtingen alsdan nog niet volledig zijn nagekomen, zijn wij gerechtigd om de overeengekomen leveringen achterwege te laten totdat onze saldovordering geheel zal zijn voldaan. Tevens zijn alsdan na onze schriftelijke mededeling de overeenkomsten ter zake van nog niet betaalde leveringen ontbonden en zijn wij gerechtigd de betreffende zaken op kosten van onze afnemers terug te halen. Onze afnemers verlenen ons op voorhand het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar door ons geleverde zaken zich bevinden teneinde ons eigendomsrecht uit te kunnen oefenen.
Alle betalingen zullen altijd netto zonder aftrek van bank kosten of anders te noemen kosten netto bij ons moeten aankomen.
8. RECLAMES
Indien aan de uitvoering van de opdracht gebreken kleven op grond waarvan de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij, dit te onzer beoordeling, zorg dragen voor aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging. Reclames die niet binnen 8 dagen na aflevering dan wel na ontstaan van het gebrek, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering, schriftelijk bij ons zijn gemeld, behoeven wij niet in behandeling te nemen. Indien de afgeleverde zaken in verband met het bepaalde in het eerste lid moeten worden teruggezonden, geschiedt dit voor rekening van ons, doch voor risico van onze afnemers. Onze afnemers kunnen niet reclameren, indien het gebrek na het overgaan van het risico is ontstaan ten gevolge van een verkeerde of onzorgvuldige behandeling, van een buitensporige belasting, van ongeschikte bedrijfsmiddelen of van andere niet aan ons toerekenbare invloeden. Indien anders dan door ons veranderingen aan door ons afgeleverde zaken worden aangebracht, vervalt elke mogelijkheid ons aansprakelijk te stellen voor gebreken. Verderstrekkende aanspraken dan in dit artikel genoemd jegens ons en jegens hen voor wie wij aansprakelijk zouden kunnen zijn, zijn uitgesloten.
9. AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens opzet of grove schuld, zijn wij noch personen voor wie wij aansprakelijk zouden kunnen zijn, aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt door of voortvloeiende uit verkoop en levering van onze producten, tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald of schriftelijk is overeengekomen. Onze afnemers verplichten zich wettelijk toegestane aansprakelijkheidsbeperkingen of uitsluitingen hunnerzijds jegens derden mede te bedingen ten behoeve van ons en de in het vorige lid bedoelde personen met het oog op schade als eveneens daar bedoeld. Bij niet nakoming van deze verplichting vrijwaren onze afnemers ons en de bedoelde personen tegen schadeclaims van de desbetreffende derden.
10. GESCHILLEN
Alle geschillen waartoe een offerte, een overeenkomst of deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied waartoe de vestigingsplaats behoort. Met een geschil wordt gelijk gesteld het geval dat afnemers een vordering onbetaald laten zonder de juistheid ervan te betwisten. Op alle door ons aangegane transacties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.